Sa'aa 24 keessatti qorannaa laabraatoorii namoota f taasifameen, namoonni 9 vaayrasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'era. Shimallis Abdiisaa ayyaana Faasikaa Sababeeffachuun Dabarsan. Duraan dursee, hordoftoota amantaa Kiristaanaa hundaan baga ayyaana Faasikaa bara kanaa nagayaan geessan; baga waliin geenye! Jechuun barbaada Muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad hordoftoota amantaa Kiristaanatiin baga ayyaana du'aa ka'uu Iyyasuus Kiristoosin ittiin isin ga'e jedhan.

Weerarri vaayrasii koroonaa fayyaa, diinagdee, siyaasaa fi amantaarratti dhiibbaa uumuu argaa jirra jedhan Dooktar Abiyyi. Akka biyyaatti harka walqabannee qajeelfama mootummaa, abbootiin amantaa fi ogeeyyiin fayyaa kaa'an hordofuun hojiirra oolchun murteessadhas jedhaniiru. Yeroon rakkoo kun darbuun isaa hin oolu; yoo darbutti garuu miidhaa hamaa osoo hin qaqqabsiisin akka darbu waldhaggeeffachuun amantaadhanis ta'e gochaadhan of eeggachuu qabna jedhaniiru.

labsii bosona oromia

Oduun du'aa hafee jireenyi, oduun dukkanaa hafee ifni, kan dhukkubbii darbee kan gammachuurratti yeroon itti haasofnu dhiyoodhas jedhaniiru. Waan godhamuu qabu yoo goone, of dagannaa keessaa yoo baane miidhaan qaqqabu xiqqaatee fi hafee fayyinni ni ta'a jedhaniiru. Hordoftoonni amantichaa guyyaa har'aa sagadaa fi sirnoota garaagaraan kabajuurratti argamu.

Kan beeknuufi kan amannu hojiirra oolchuu yoo dadhabnu, maaliif? Mudannoon eenyummaa keenya olkaafamee jiraatu gubbaa irraa gajjallaatti nu jalaa dhiibu akka hattuu keessa beekettii dukkanaan dhufuutti ilaaluu qabnas jedhaniiru.

Akka isaan jedhanitti, Hattuu keessa beekettii dukkana keessa lohee qabeenyaa keenya saamuu dhufu qawwee hidhannee hin deebifnu. Cuuphee hidhatanii eeguunis badaa kan miidhaa nu oolchu miti. Hattuu keessa beekettii dukkanaan dhufu sirriitti ofirraa ittisuu kan dandeenyu ifa sammuutiinidha.

Ifa sammuu jechuun qalbii jechuudha. Qalbeeffachuu jechuun odeeffannoo fudhachuu, irratti deddeebisanii yaaduu, hubachuufi hamma hubatan immoo hojiirra oolchuudha. Dukkanni hundi ifaan akka injifatamu kan himan Dr Abiyyi badiinis immoo qalbiidhaanii jedhan. Of eeggannoofi amalli gaarummaa kan argamu qalbii irraatis jedhaniiru. Wayita ammaa yeroo seena qabeessa miira irraa fagaannee. Itoophiyummaa immo almaaziidhaan yeroo itti faayessinu irratti argamna.

Yoo gadi adeemne dukkanadha. Yoo ol adeemene ifa. Daandii ifaa irras haa deddeebinu jechuunis dhaaman Dr. Qaama warraaqsa diinagdee Oromiyaa kan ta'e Dhaabbaanni keenyaa omisha maashinoota qonnaa fi daldala walii galaa ittigaafatamummaan isaa murta'e guyyaa har'aa bakka pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo shimallis Abdiisaa argamanitti Tiraaktaroota Asanbiil godhe ykn ijaare. Dhaabbanni kun bara kaappitaala birrii miiliyoonaa 50'n waggaatti Tiraaktaroota dhibba 5 ol gurmeessuun qonnaa naannoo Oromiyaa ammayyeessun omishaa fi omishtummaa guddisuuf Magaalaa Shaashamannetti hunda'e.

Akka OBN gabaaseetti hanga yoonatti Tiraaktaroota qonnaa alaa galchuun biyya keessatti walitti hidhe keessa qonnaan bultoota biran ga'era. Yeroo ammas Tiraaktaroota kennuf hojjecha akka jiru hojii gaggeessan dhaabbaticha obbo Furoo Baqata himaniiru.

Yeroon keessa jirru yoomiyyuu caalaa qaamaam gargar fagaannee, hidhata hawaasummaa keenya itti cimsinuu gaafatudha. Yeroon kun yeroo garalaafina keessa keenyaa waraabnee arjummaadhaan gaarummaa warra kaaniif qoodnudha.

Yeroo itti warra harka qali'ina badaadhaan rakkataaWednesday, June 4, Barataan Yuunivarsiitii Haramaayaa Hasan Huseen mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti wareegame. Ajjeechaan ilmaan Oromoo keessumaa barattoota Oromoo irratti xiyyeeffatamuun tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti fufee jira. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuudhaan Mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbamuu irraan darbuudhaan barattootni Oromoo mana hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru. Mootummaan Wayyaanee dararaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru daran jabeessaa dhufus ilmaan Oromoo gamtaan falmatti seenuun mootummaa abbaa irree bara baraan ilmaan Oromoo keessatti ammo dargaggoota Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi biyya irraa ariiaa jiru dura akka dhaabbatu Barattootni Yuunivarsiitii Haramaayaa fi Qeerroon Oromoo waamicha Oromummaa dabarsa.

Aslan Hasan, one of the 10 Oromo students kidnapped on May 29, from Haromaya University has died while in military detention center in Harar city. Apparently he collapsed during one of the torture sessions, then was taken to Tikur Anbessa Hospital in the capital, where he died on June 1, The regime told his families that the student committed suicide.

Street glide fxrt fairing

Aslan was a 2nd year engineering student at the University. He was born in Bakko and attended high school in Burayu. His body has been taken to Gudar and funeral service is scheduled for tomorrow.

Django no module named

Why Resist the Master Plan? Tsegaye R. Through the instrumentality of its security forces such as the Federal and State Police, the Army, and the Special Forcesthe Ethiopian government responded with brutal repression of the protests.

In a series of campus-based and street protests that barely lasted for two weeks, over a hundred innocent Oromos are killed and thousands are jailed. To date, sporadic and spontaneous protest demonstrations continue to erupt in various parts of Oromia.

Fuelled by anger triggered by the reckless words and utter disdain expressed in the course of a televised discussion between the Addis Ababa City Administration and the mayors and other executive heads of the surrounding towns over the Master Plan, and informed by history of killing, mutilation, dispossession, and political marginalization all of which continue unabatedthe protests were more a spontaneous reaction than a planned resistance.

Ignored by the state and local government, lied on by the national propaganda machine, neglected by international media and NGOs with few exceptionsthe students continue to resist. But very few groups came out in public and condemn this state-orchestrated terror.

To be fair, they did well in voicing the plight of the six bloggers and three journalists arrested in the weeks following the start of the unrest.

labsii bosona oromia

And that is to be appreciated. But the contrast was nothing less than disheartening to those who expected more than gestures of solidarity and had hoped that Oromo lives and rights would be valued as any other lives and rights in Ethiopia. Accordingly, first, I seek to explore the constitutional-legal context within which the Master Plan should be considered and analysed.

Next, I will present a summary of four major constitutional-legal arguments against the Master Plan.Nagaa Wajjin, Kun immoo gonkumaa dogoggora.

Kanaafuu, namootni mallattoo Vaayirasii Koronaa KOVID of irrattii argitan; toora bilbila tolaa yookaan dhaabilee fayyaa naannoo keessanitti argamanitti heeruu kennuun barbaachisaadha. Hawaasni toora bilbila tolaa; magaalaa Finfinneetti yknNaannoo TigiraayittiAffarittiAmaaraattiOromiyaattiSomaaleettiBeneshaangul GumuzittiSabaa fi sab-lammoota Uummattoota kibbaattiHarariittiGambbellaatti fi magaalaa Dirre Dhawaatti irratti bilbiluudhaan heeruu kennuu dandeessu.

Kana malees vaayirasicha ittisuudhaaf harka keessan bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan dhiqadhaa, fageenya qaama keessaniis eeggadhaa. Kun dogongora, sababni isaa rakkoo Vaayirasii Koroonaatiin yeroon oliyyannoo darbu hin jiru, Hojiin Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa kana dura Caffee Araaraa 6 Kiiloo tti hojjatamaa ture sababa achitti gamoo haaraa ijaarsisuu jalqabuuf jirruuf yeroo ammaa kana guutummaan guutuutti gara Calcallii Saarbeetii tti jijjiiramuu irra deebiin isin beeksifna.

Tokkoffaa hawaasa isaaniif meeshaalee qulqullinaa dhiyeessuu, naannoon hojii qulqulluu Bifa footootiin waan isiniif maxxansineef naqachuun download godhachuun ilaaluu ni dandeessisu. Akkam jirtu? Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa yeroo rakkisaa kanatti hawaasa Manneen Murtii Naannichaa, abbootii dhimmaa keenyaa fi uummata keenyaaf fayyaa guutuu hawwa; bakka jiran hundattis of eeggannoo cimaa mootummaa fi ogeessota fayyaa irraa darbu hojiirra akka oolchan waamicha dabarsa.

Oduu galgala kanaa irrattis dhaamsi isaanii ni darba jedhamee eegama. Hojjataa Mana Murtii Waliigalaatiif tokkoof carraan kennamee jira. O baase yaada keessa galchuun MMWO murtii dabalataa armaan gadii dabarsee jira. Meeshaaleen gamasitti fe'amanii waan jiraniif tajaajiltootni ak Maloota biroo odeeffannoo galmee keessanii itti argatanis isiniif ibsaa kan deemnu ta'a. Guyyatti altokko yoo xiqqaate mana fincaanii Namni sun ammoo nama dhukkuba biroo kan akka dhukkuba Onnee, Sukkaaraa, Dhiibbaa Dhiigaa, Asmii, fa'a hin qabne ta'uu qaba.

Kana irraa kan hafe namni biraa kan gaafatus ta'ee maatiin akka itti hin dhiyaanne gochuu. Akkasumas yoo nyaata qoopheessuufis harka dhiqachuu qaba.

4 prong plug diagram

Shakkamaaniis akkasuma gochuu qaba. Fakkeenyaaf hancufa, aakee, ykn sagaras ta'uu danda'a namni kuunusa godhuuf tuquu hin qabu. Yoo qulqulleessun barbaachises guwaantii glove godhatee qulqulleessee, san boodas harka isaa saamunaan sirritti qulqulleessee dhiqachuu qaba.

Idddoo namni biraa hin geenyeefi iddoo cufaa ta'etti gatuu qaba. Meeshaa sanninis erga fayyadamee booda saamunan qulqulleessanii irra deeddebi'ee fayyadamuu ni danda'a. Horaa, bulaa, deebanaa! Fayyaa ta'aa, fayyaa argadhaa!

Nuredin Luke. Vaayirasiin Koroonaa qilleensa ho'aa keessatti hin daddarbu kan jedhu dogongora.Labsii Lak Bara Labsii Lak Bara kebele courts. Labsii Lak Bara housing. Labsii Lak Bara inquiry. Labsii Lak Bara investment. Labsii Lak Bara legislative. It is really thankable deed 2 deciminate z laws already proclaimed by ONR. A go od guy always dare 2 Keep it on. I am the student of oromia public service law department 3rd years. Abraham,thanks,for all your great coorporation could you send me orom.

Would you please send me the procurement proclamation and the corresponding directive, including revisions if it is so. The comment by the previous person is also mine. That is why I sent you the note. Thank you very much in advance. Oromia health beauroau has avery limited concept about anaesthesia or anesthetist so as to retain them on job and they need special orientation to understand the profession.

Every ethiopian lawyers and concerned organs including justice Org. Selam Abrish Do regional states issue regulations and directives for the emplementation of urban land lease holding proclamation? So pls would send me the magalata of our Region about on this issues. I need the Establishing law of Oromiya courts or that states their jurisdiction if that is in a separate law.

Thank you. Thank you in Advance again for your Help!!! There seems mix up on Proclamation and of theI hope you will make some edition and re-post them!!

labsii bosona oromia

Keep on making easy access to information. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Email Address. Oromia NRS Laws Share this:. Like this: Like Loading Dambii lakk. I need civil code by oromic version! Committed person…great job! Carry on Abrish!!! Have U Oromia regional prison administration establishment regulation or proclamation.?

Send to in my email in amharic Loading Galatoomaa Loading I need Oromia regional state directive and regulation on urban land Loading I need the post Oromia cities Proclamation, could you help me? Labsii mana maree IMX oromia barbaadeera.Heerri mootummaa RDFI kwt.

Yeroo ammaa garuu Mootummaan faayidaa kana qoratee seera baasuuf hojjachaa jira. Kanaaf anis seerri bahu dhimmoota armaan gadii hammachuu qaba yaada jedhu qaba.

Deeggarsa Godina Addaa 1 8 2012

Qabeenyi uumamaa Magaalaa Finfinnee hawaasa naannoo ishee jiraniifis ooluu qaba. Gama biraatin warshaaleen Finfinnee keessatti argaman qabeenya uumama Naannoo Oromiyaatti fayyadamu.

danbiin lafa badiyaa naanno oromia kana fakkata

Qabeenya uumamaa fi hawaasa naannoo irratti miidhaa qaqqabsiisu. Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee keessatti Oromiyaa barcuma reserved seat qabaachuun barbaachisaadha. Manni murtii dhimmoota Oromiyaa ilaalu Finfinnee keessatti hundeessuu. Seericha hojirra oolchuuf caaseffamaa fi sirna diriirsuu qaba. Seerotni Bulchinsa Magaalaa Finfinneetiin bahan faayidaa kana calaqqisuu qabu.

Karoorri hojii fi bajataa Magaalaa Finfinnee faayidaa kanaa fi kkf haammachuu qaba. He obtained LL. M in law and development at University of Warwick. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa! Abiy vowed to pick up his military uniforms i. Share this: Share Email Print Facebook.

Labsii MM Oromiyaa Lakk. 216/2011

Yaa rabbii ilmaan Oromoo haqa garsiisi warra haqa isa ka dhabe karaa haqaatii fii gootummaan ifirratti falmatee deeffatu godhi!! Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa!! Next Galmee Seenaa Irraa. Waayee Ummata Oromoo kana byeetu laataa. Yaada kanaaf deebisaa kenni Cancel reply.

Lora range

Sorry, your blog cannot share posts by email.Iddoo Amantaa Dirree Sheek Huseen. Hawwatumma Dirree Sheek Huseen. Bataskaana Adaadii Maariyam.

Haawwatumma Adaadii Maariyam. Awaash Malka Qunxurree.

Nr 509 week 1 quizlet

Hawwatummaa Awaash Malka Qunxurree. Godahambaa Bunaa Coocee Kattaa Mudugaa. Haawwatummaa Godhambaa Bunaa Cooccee. Riqichaa Poorchugaal. Haawwatumma Riqichaa Poorchugaal. Holqa Sof-Umar. Hawwatumma Holqa Sof-Umar. Holqa Aynaagee.

Hawwatumma Holqa Aynaagee. Holqa Waraabeessaa. Hawwatumma Holqa Waraabeessaa. Bosona Ciillimoo Gajii. Hawwatummaa Bosona Ciillimoo Gajii. Haroo Daandii. Hawwatummaa Haroo Daandii. Haroo Wancii. Hawwatumma Haroo wancii. Paarkii Dhaatii Walal.

Haawwatummaa Paarkii Dhaatii Walal. Paarkii Booranaa. Haawwatumma Paarkii Booranaa. Seenaa Oromoo. Afaaniifi Ogbarruu Oromoo.

RSWO : Labsii Yeroo muddamaa Oromoota Kibbaafi Lixa Oromiyaa’rratti labsameen wal-qabatee;

Artii Oromoo. Hambaa Hambaalee Qabatamaa Hambaalee Ayyaddaa. Qorannoo Hujeeffamaafi Babal'ina Aadaa. Daandii cirrachaa hanga Bataskana kanatti geessu ni qaba.

Haawwatumma Adaadii Maariyam Bataskaana dhakaa guddaa irra boocuun hojjeetamedha Rock Hewin Church Meeshaalee durii mana Amantiichatu keessatti argama.Post a Comment. As far as the material is used for the sole purpose of promoting Afaan Oromo, the site and its content can be used for free and without limitation. Wednesday, April 23, Bosona Oromia. Lalis Lalis huccuu dirree. Posted by Alamu at PM. No comments:. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom.

Ergaa Qe'ee Ha naa dhufu Fuulli kun bakka dhimma Oromia fi Oromummaa irratti haala bilisa taheen yaada wal jijjirruu fi marihanuu dha. Yaada gorsaas tahee yaddoo dhibdee Oromia fi Oromummaa irratti qabdu kabajaan simannee siif keessumsiifna.

OromianEconomist

Irra caalaa garuu dandeettii afaan Oromoo barreessuu horachuuf toora kanaan yaada wal-jijjiruu kan fedhu hundaaf ulaa banuun fedha. Akeeki koos, orma caala hubannaa fi ejjennaa tan mata koo of —qoruu fedheen.

House s08e18

Ormis utuu akkas yaalee, fuula kana akkasumas marsaalee Oromoo biro bilchinaa fi ogummaan dhimma itii baane humnaa fi qabeenya yeroo fi dandeettii dabalatee waan biyyaaf faayidaa qabu tokkorra oolchuu dandeenya jedheen yaada. Kanaafuu, ofirraa eegaluu kooti. Harraa eegalee, barruu adda addaan fuula kanarratti dhiheessuu yaala. Barruuleen dhuhaachuu malan qabxii adda addaa irratti kan xiyyeeffatan yeroo tahu, waliigalatti afaan Oromoo akka diriirfatuuf gahee akka nam-tokketti bahuun narra jirun raawwachuuf carraqa.

Tole, yeroo kee fudhattee hanga kana fuula kana doowwachuu keef hedduu galatoom. Yaada qabdus asumaan yoo lafa nuuf keessa galatni kee walabummaa dha jednna. Yaad karaa Oromia gmail.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *